begrippenlijst nieuwbouw

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning komt nogal wat kijken. Om je wat meer bekend te maken met de materie geven wij je aan de hand van onderstaand keuzemenu een toelichting. Uiteraard zijn onze makelaars te allen tijde bereid jouw vragen over deze onderwerpen in een persoonlijk gesprek of telefonisch te beantwoorden.

Wanneer je moet gaan betalen: Bouwrente.

Een koopsom is voor de grond en een aanneemsom voor de/het te bouwen woning /appartement. Zodra je naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht en de bouw is nog niet begonnen, betaal je de koopsom van de grond. De aanneemsom betaal je vervolgens in termijnen. Na de start van de bouw en zodra een bepaald punt in de bouw is bereikt, ontvang je van ZeemanVastgoed of de aannemer een factuur tot betaling, die je vervolgens binnen twee weken dient te betalen. Je kunt voor betaling zorgdragen door het originele verzoek tot betaling te ondertekenen en vervolgens door te sturen naar jouw financier. Indien de eigendomsoverdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de financier zorgdragen voor betaling.

Indien je de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst hebt getekend en je gaat na de start van de bouw naar de notaris, dan betaal je bij de notaris de koopsom van de grond en de reeds verschuldigde termijnen. Zodra de grond en de daarop in aanbouw zijnde opstallen aan je is geleverd, worden de termijnen aan jou gefactureerd zoals in de vorige alinea omschreven.

Na de ondertekening van de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst wacht je gewoon af tot ZeemanVastgoed of de aannemer een factuur stuurt, waarop de reeds verschuldigde termijnen in rekening worden gebracht:

1. Indien je over “eigen geld” beschikt, dan betaal je zelf de factuur.
2. Heb je geen “eigen geld” en is ook de hypotheekakte nog niet gepasseerd dan betaal je nog niet. Je hebt dan automatisch uitstel van betaling, zoals dat ook in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst staat. Over de vervallen, maar nog niet betaalde termijnen wordt de overeengekomen bouwrente berekend, die later bij de notariële eigendomsoverdracht met je wordt verrekend. Over de verschuldigde rente wordt BTW gerekend.

Vanaf de transportdatum betaal je hypotheekrente tijdens de bouw. De rente wordt berekend over jouw netto-hypotheekbedrag; dit is de hoofdsom van jouw hypotheek minus het nog beschikbare bedrag van jouw (bouw)depot. In sommige situaties ga je ook al (deels) aflossing betalen. Laat je hierover informeren door je financieel adviseur.

De koopsom en de aannemingssom van de woningen/appartementen zijn vrij op naam, tenzij anders is vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen woning/appartement zijn gemoeid, in de koopsom en/of de aannemingssom zijn begrepen:

 1. grondkosten;
 2. bouwkosten;
 3. centrale verwarming en warmwaterapparatuur;
 4. architecten- en constructeurshonorarium;
 5. notarishonorarium t.b.v. leveringsakte;
 6. BTW (thans 21 %; eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend);
 7. kadastrale uitmeting;
 8. bouwvergunning/gemeenteleges en
 9. aansluitkosten gas, water, riool en elektriciteit

De met de financiering van jouw woning/appartement verband houdende kosten zijn niet in de koopsom en/of de aannemingssom begrepen:

 1. notariskosten inzake de hypotheekakte;
 2. afsluitprovisie hypotheek;
 3. kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie en
 4. renteverlies tijdens de bouw.

Overige kosten die niet in de koopsom en/of de aannemingssom opgenomen zijn:

 1. kosten voor aansluiting op centraal antennesysteem en of kabelnet;
 2. aansluitkosten op het telefoonnet en
 3. keukeninrichting.

De met jou, in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom en de aannemingssom staat vast, met uitzondering van het BTW-tarief. Wijzigingen in het BTW-tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden niet doorberekend.

Met het ondertekenen van deze overeenkomsten verplicht jij jezelf tot het betalen van de koopsom en de aannemingssom, terwijl ZeemanVastgoed en/of de aannemer door mede-ondertekening verplichten tot de bouw van de woning, behoudens in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst vermelde ontbindende voorwaarden voor de verkrijger of voor de ondernemer. Nadat de overeenkomsten door koper en verkoper zijn ondertekend, ontvang je hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan opmaken.

Eigendomsoverdracht bij de notaris. Deze geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van juridische levering” bij de notaris. In de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris je een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde, bedrag is aangegeven. Dit inclusief de bijkomende kosten zoals:

 1. de (bouw)rente over de vervallen, maar niet betaalde termijnen tot de transportdatum;
 2. de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte en
 3. de afsluitkosten van de hypotheek.

Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten worden uit eigen middelen en of moeten worden zeker gesteld door bijvoorbeeld een overbruggingskrediet. In het algemeen worden op de transportdatum twee akten ondertekend:

 1. de akte van eigendomsoverdracht en
 2. de hypotheekakte

ZeemanVastgoed en/of de aannemer bieden de koper van een woning graag de gelegenheid om individuele woonwensen tijdens de bouw te realiseren. Met het oog hierop vindt voor de start van de bouw een kopers-/bouwvergadering plaats voor alle kopers. Je ontmoet dan de andere kopers, de uitvoerder van de aannemer en de kopersbegeleider. De bijeenkomst bestaat voor een deel uit het tonen van de te gebruiken materialen, een toelichting op de meer-/ minderwerkprocedures met bijbehorende betalingsregeling en het bespreken van de bouwplanning. Tevens worden alle wijzigingsmogelijkheden doorgenomen aan de hand van de eerder verstrekte “Algemene Staat van Meer- en Minderwerk”. Aan het einde van deze vergadering worden jouw individuele woonwensen met je doorgesproken.

Indien de aankoop van de woning geschiedt nadat de eerste kopers-/bouwvergadering heeft plaatsgevonden of als de aannemer het anders heeft ingezet, bespreekt de kopersbegeleider bovenstaande met jou in een persoonlijk gesprek. Wij wijzen je erop, dat het moment van aankoop van invloed is op de mate waarin jouw individuele woonwensen nog kunnen worden gerealiseerd. Het kan dus zijn, dat als gevolg van de voortgang van de bouw bepaalde door jouw gewenste wijzigingen niet meer mogelijk zijn dan wel nog slechts tegen extra kosten zijn te realiseren. Wij rekenen op je begrip in deze.

Per project wordt een kopersbegeleider vastgesteld. De naam van deze persoon wordt tijdens de kopers-/bouwvergadering of door de makelaar bij aankoop aan je bekend gemaakt.

Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, ofwel de datum waarop jouw woning/appartement voor bewoning gereed zal zijn. In de door jouw getekende koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst zijn bepalingen opgenomen over hoe lang de bouw van je woning/appartement mag duren, de zogenaamde werkbare werkdagen. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer (daarop) door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de ondernemer gedurende ten minste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. Niet als werkdagen worden beschouwd de algemeen erkende, door de overheid dan wel of bij krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen. De opleveringsprognose is derhalve afhankelijk of een dag wel of niet werkbaar is en kan buiten de macht van de ondernemer om of door overmacht dus worden vertraagd.

Nadat de woning/het appartement gereed is, wordt deze aan je overgedragen, mits door jouw aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
De opzichter biedt je, nadat hij de woning/het appartement heeft opgenomen, een opnamestaat (eventueel voorzien van de nodige opmerkingen) aan ter ondertekening. De eventuele gebreken worden zo spoedig mogelijk hersteld.

De onderhoudstermijn eindigt circa elf weken na de oplevering. Na deze periode komt de opzichter opnieuw bij jouw woning langs. Eventuele gebreken die in de tussenliggende periode aan het licht zijn gekomen worden dan beoordeeld en zo nodig hersteld.

Bij kleinere onvolkomenheden moet je met een belangrijk punt rekening houden: een woning/appartement is gebouwd uit werkende materialen. Materialen die nog kunnen gaan “werken” zoals dat in bouwtermen heet. Zo kunnen bij stucwerk bijvoorbeeld in de hoeken haarscheurtjes ontstaan. Ze worden veroorzaakt door uit jouw woning/appartement wegtrekkend vocht. Deze zaken kunnen nooit worden voorkomen.